Условия за ползванве

ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на pochistva.me

I. Приложимост на общите условия.

  1. Лица под 18 годишна възраст не могат да ползват услугите на сайта без съгласието на пълнолетен настойник.
  2. Всяко лице, което желае да се ползва от услугите на сайта, трябва да спазва задълженията си, уредени от общите условия. Приемането на общите условия става едновременно с регистрацията на лицето като потребител на сайта или при изричното ползване на услугите, когато и ако това е възможно да стане без регистрация.

II. Предоставяни услуги.

  1. pochistva.me предоставя на потребителите правото да ползват информационната платформа за въвеждане и четене на обявления.
  2. pochistva.me не гарантира, че функционалната система и услуги ще бъдат налични без прекъсване. Възможно е временно прекъсване на предоставяните услуги за отстраняване на смущения и провеждане на обслужващи дейности и профилактики.
  3. pochistva.me си запазва правото да усъвършенства и подобрява предоставяните услуги, включително да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги, без задължение за предварително известяване на потребителите. Текущи промени на съдържанието са част от предоставяните услуги и не представляват промени в този смисъл.
  4. pochistva.me има право на промени, изтриване или спиране на коментари и съдържание от потребители, които се разпространяват в нарушение на предоставените от сървъра права и задължения.

III. Задължения и отговорност на потребителите.

  1. Потребителят декларира и съзнава, че ще използва съдържанието от сайта на свой собствен риск и на своя отговорност и няма да предявява претенции към pochistva.me, включително за вреди и пропуснати ползи, причинени от обида, клевета или засягане на правата му по друг начин.

IV. Задължения и отговорност на pochistva.me.

  1. За предоставянето на своите услуги, сайтът обработва, използва и съхранява данни за потребителите си. Тази информация се въвежда лично от потребителя с изричното му съгласие.
  2. pochistva.me не носи отговорност за вреди, които могат да възникнат вследствие на грешки, забавяния или прекъсване на посредничеството, за невярно съдържание и за актуалността на публикуваните материали или за загуба на данни поради вируси или други причини при използването на онлайн услугите, доколкото тези вреди на са в следствие на умишлено действие на администраторите на pochistva.me.
  3. pochistva.me не носи отговорност за технически смущения, както и за щети, предизвикани от непреодолими или форсмажорни обстоятелства, като природни бедствия, военни действия, терористични актове и други.
  4. pochistva.me не носи отговорност за:

4.1. действия, бездействия, грешки, пропуски, твърдения, гаранции, нарушения или престъпления на потребители, както и за настъпилите от това наранявания, смъртни случаи, имуществени вреди или други вреди.

4.2. незаплащане на договорено възнаграждение, настъпили вреди, пропуснати ползи, включително или пропускане на печалби или други косвени загуби

  1. pochistva.me има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да откаже или прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.
  2. При нарушения на ОУ от потребител или негово поведение извън установените общоприети правила, pochistva.me има право да закрие или изтрие неговия профил, по своя преценка и без право на преразглеждане, както и без необходимост от предварително уведомление до този потребител.
  3. pochistva.me си запазва правото да закрие платформата по всяко време, включително да промени сферите си на дейност, като същевременно не носи отговорност в случай на нерегламентиран хакерски достъп до платформата и настъпилите вследствие на тези действия последици.

V. Допълнителни разпоредби.

  1. pochistva.me има право да променя Общите Условия при нужда да защити интересите си, за което уведомява потребителите си посредством публикуване на актуализираните Общи Условия на сайта.
  2. Недействителността на отделна разпоредба не води до недействителност на настоящите общи условия в цялост.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 07.04.2023 година.